jaarverslagen

Inhoudelijk verslag van Wijkraad ’t Ven over 2021

De doelstelling van wijkraad ’t Ven in Rosmalen is: het leefklimaat in wijk ’t Ven goed houden en het waar mogelijk en gewenst te verbeteren. Dit willen we onder andere doen door bewoners van de wijk ’t Ven zo veel mogelijk bij ontwikkelingen in de wijk te betrekken. Onder leefbaarheid wordt verstaan het sociale klimaat, veiligheid, milieu, openbare werken en bouwprojecten.

Samenstelling wijkraad ’t Ven

Leden per 1-1-2021 Leden per 31-12-2021
Agaath Koppeschaar (lid) Agaath Koppeschaar (lid)
Alexander Uters (penningmeester) Alexander Uters (penningmeester)
John Broer (lid) John Broer (lid)
Margot Venner (voorzitter) Margot Venner (voorzitter)
  Marjolein van Gruijthuijsen (lid)
Mirelle van der Steen (lid) Mirelle van der Steen (lid)
Natascha van Zandvoort (lid) Natascha van Zandvoort (lid)
  Rob van Hensbeek (secretaris)  Rob van Hensbeek (secretaris) 

Werkgebied
Het werkgebied van de wijkraad is het gebied tussen de Striensestraat, de Empelseweg / het kanaal, de Weidestraat / het spoor en de Venstraat. Overleg

De wijkraad heeft in 2021 zes keer vergaderd.
Bij de vergaderingen is Rutger Janssens, wijkmanager, zoveel mogelijk aanwezig. Gekoppeld aan een of meerdere agendapunten kunnen ook anderen aansluiten. In 2021 is dit één keer gebeurd. Een vertegenwoordiging van bewoners uit de Korenbloemstraat is toen aangesloten. Vanwege de corona-beperkingen is het overleg meestal online geweest.
Vanuit de wijkraad is twee keer bijeenkomst met de wijkvertegenwoordigers geweest. Daarnaast is er via de e-mail contact geweest en zijn ze op die manier bij activiteiten en onderwerpen betrokken.

Vertegenwoordiging van de wijkraad in overleg van en met derden
De wijkraad vertegenwoordigt de wijkbewoners structureel in het bewonersradenoverleg s-H-Oost en het bewonersradenoverleg Stad. Daarnaast neemt een vertegenwoordiging van de wijkraad ad hoc deel aan ander, meer thematisch overleg met derden.
Zo is in 2021 online aangesloten bij overleg over uitbreiding van de A2. Enkele onderwerpen die in 2021 aan de orde zijn geweest: herinrichting van het overleg ’s-Hertogenbosch Stad, de gemeentelijke veiligheidsscan, diverse thema’s betreffende verkeer, duurzaamheid en de nieuwe locatie voor het Rodenborch College.

Contacten met bewoners
De wijkraad communiceert met de bewoners van de wijk via Facebook, via de website www.wijkraadtven.nl, via de e-nieuwsbrief, Nextdoor, folders, persoonlijk contact en via evenementen.
De website is in 2021 vernieuwd.
We hebben enkele keren een nieuwsbrief naar ruim 170 e-mailadressen verstuurd. Aanmelden kan via de website.
We hebben enkele keren geflyerd: voor de groensnoeidag, voor Halloween en voor de lichtjesroute.

Activiteiten voor de wijk
De voor 2021 beoogde activiteiten zijn deels in de ijskast gegaan vanwege corona. In het najaar hebben de groensnoeidag en Halloween plaats kunnen vinden.
Halloween is geen activiteit van de wijkraad. We hebben nog wel een adviserende en ondersteunende rol.
Ook is voor het eerst een lichtjesroute georganiseerd.
1 Groensnoeidag. Op zaterdag 6 november is de Groensnoeidag georganiseerd. Dit jaar samen met wijkraad Centrum-Hondsberg. Omdat de nieuwe opzet in 2020 goed was bevallen, hebben we voor hetzelfde format gekozen. We hebben samen met wijkraad Centrum-Hondsberg geflyerd en in beide wijken is veel groen opgehaald. Voor 2022 staat de groensnoeidag weer in de planning. We wisselen dan ook weer enkele locaties zodat diverse delen van de wijk een ophaalpunt hebben.
2 Halloween. Voor het derde jaar is Halloween georganiseerd. In 2021 op 30 oktober. Ook nu weer geheel door enkele wijkbewoners met nog beperkt ondersteuning vanuit de wijkraad, vooral op het terrein van communicatie (facebook, nextdoor, poster, flyeren). Vanwege corona-regels was Halloween in de gehele wijk en is kinderen gevraagd op eigen gelegenheid te gaan lopen. Halloween was wederom een succes. Vervolg in 2022.
3 Lichtjesroute. Van 18 december t/m eind december was er een lichtjesroute in de wijk. Dit was voor het eerst. Bewoners was gevraagd het huis aan te kleden met een kerststal, kerstgroep en/of lichtjes. Er zijn twee routes uitgezet: een kortere voor de kinderen en een langere route. Het was de bedoeling bij de start van het evenement een winterevenement te organiseren met warme chocolademelk, muziek en winterse gezelligheid. Vanwege corona is dat evenement geannuleerd. De routes zijn op internet en social media geplaatst zodat iedereen die op eigen gelegenheid kon lopen. Diverse huizen hebben meegedaan. We zijn tevreden over de start en plannen hem weer voor komend jaar.
Overige activiteiten. De reanimatiecursus is -vanwege corona- ook in 2021 niet doorgegaan. Voor een gemeenschappelijke ijsbaan op de Driesprong blijkt bij de ondernemers te weinig animo te zijn. We beschouwen dit idee nu als niet haalbaar. Omdat er bijna geen activiteiten zijn geweest en overleg ook vooral digitaal plaats vond, is het batig saldo gegroeid. We hopen op betere tijden zodat er weer meer voor bewoners kan worden georganiseerd.

Overige op bewoners gerichte initiatieven

Vanuit de wijkraad zijn twee leden vertegenwoordigd in de adviesgroep wijk-, buurt- en dorpsbudget Rosmalen. Zij zijn aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het wijk- en dorpsbudget en/of een initiatief in willen dienen.

Sport in de wijk
In de hoek Asterstraat-Orchideeënstraat ligt een basketbalveldje dat al geruime tijd nauwelijks wordt gebruikt.

Door bewoners / ouders uit de direct aanliggende straten is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het terrein. Dit initiatief is in 2019 gestart en bij de gemeente ingediend. Er is sindsdien overleg over geweest. Het herziene plan is goedgekeurd. Eind 2021 is het bericht gekomen het sportveld in 2022 wordt vernieuwd.


Wijklunch
De wijklunch die de HEVO op de laatste vrijdag van de maand organiseert, is helaas maar een enkele keer door kunnen gaan. Er is veel animo voor. Als het kan, wordt hij weer elke maand georganiseerd. Vanuit de wijkraad zijn we op de achtergrond betrokken.

Openbare ruimte
Als wijkraad hebben we verzocht de smileys in 2021 weer een periode in de Tuinstraat te plaatsen. Dat is helaas niet gebeurd. We staan op de wachtlijst.

Door werkzaamheden in het centrum wordt er in aanliggende straten extra geparkeerd. Bewoners hebben daar last van. Er is een overleg geweest met bewoners van de betreffende straat en de gemeente. Nu het centrumplan klaar is, is de Venstraat is opnieuw ingericht. De straat is veiliger geworden. Er zijn parkeervakken gemaakt en er is ruimte voor wateropslag bij wateroverlast. De Korte Venstraat – Brouwerijstraat is op verzoek van bewoners en van bewoners uit ’t Ven ook aangepast. Er is nu eenrichtingverkeer en het parkeren is beperkt tot de parkeervakken. De straat is nu een stuk veiliger voor fietsers.

Vanwege de overlast van de eikenprocessierups heeft de gemeente nestkastjes voor koolmezen beschikbaar gesteld. Als wijk hebben we daarvan gebruik gemaakt. Er zijn zo’n 60 kastjes gericht verspreid onder bewoners.

Herbestemming leegstand vastgoed
Op de locatie van de oude basisschool ’t Ven komt een woon-zorgcomplex. In 2019 is de eerste bijeenkomst geweest. In 2021 is de school gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. Er is een feestelijk startmoment georganiseerd, met kinderen van de huidige basisschool. Als wijkraad waren daarbij aanwezig.
 

Over de herbestemming van het kantorenpand op de hoek Pioenroosstraat-Orchideeënstraat is ook in 2021 diverse keren overleg geweest met bewoners en de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft de herziene plannen aan de direct aanwonenden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst / omgevingsdialoog. Als wijkraad waren we daar ook bij aanwezig. Voor het herzien plan is draagvlak. De projectontwikkelaar kan nu verder met zijn plan.
 

Als wijkraad hebben we een eerste verkennend gesprek gehad met een projectontwikkelaar die in het kantorenpand Tuinstraat 6-8 koop-appartementen wil maken. In vervolg daarop hebben direct aanwonenden een brief van de projectontwikkelaar gehad waarin hij globaal aangeeft wat zijn plan is. Eind 2021 waren er geen verdere ontwikkelingen. 

Meer >

Activiteiten

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required